RODO

RODO

Z Inspektorem ochrony danych mogą Państwo kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: inspektor@cbi24.pl

Inspektorem ochrony danych jest Pan Zbigniew Murjas

Zastępcą inspektora ochrony danych jest Pan Dariusz Kozłowski

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
   w Brzozowie, 
   mieszczące się pod adresem 36-200 Brzozów ul. 3 Maja 51, tel. 13 434 20 45, zwane dalej Administratorem,
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisach archiwalnych.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
  6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Podmiot publikujący: Administrator
Wytworzył: Administrator Administrator 2022-04-06
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2022-04-06 09:20:22
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Administrator Administrator 2022-04-06 00:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-01-16 12:41:03
Liczba wyświetleń: 155
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-01-16 12:41:03 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-01-02 11:09:33 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-06-24 09:36:38 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-04-27 13:58:46 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-04-06 09:18:13 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
2022-04-06 09:18:10 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
2022-04-06 09:18:10 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
2022-04-06 09:18:10 Dodano podgląd dokumentu Administrator BIP Szukaj
        Porównaj