Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie usytuowany jest przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jako oddzielny strukturalnie organ. Zespół realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące orzekania o:

 1. niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 2. stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
 3. wskazaniu do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy zwane dalej ″orzeczeniami o wskazaniach do ulg i uprawnień″.

Szczegółowe zasady orzekania o niepełnosprawności regulują następujące przepisy:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. nr 14, poz. 92 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003r. nr 139, poz. 1328),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r. nr 17, poz. 162).

Orzeczenie wydane przez zespół służy do celów pozarentowych. Pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

 1. korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo − telewizyjnych,
 2. w zakresie rehabilitacji społecznej np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej, dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikacji i technicznych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 3. w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia − możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, możliwość korzystania ze szkoleń, podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych,
 4. w zakresie pomocy społecznej − możliwość korzystania z pomocy świadczonej lub organizowanej przez pomoc społeczną,
 5. korzystanie z usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
 6. uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego.

Przyznanie uprawnień bądź możliwości skorzystania z w/w form pomocy odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.


Podmiot publikujący: Administrator
Wytworzył: Administrator Administrator 2022-04-07
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2022-04-07 09:53:45
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Administrator Administrator 2022-04-07 00:00:00
Liczba wyświetleń: 155
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-04-07 09:50:47 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
2022-04-07 09:50:32 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
2022-04-07 09:50:32 Dodano podgląd dokumentu Administrator BIP Szukaj
        Porównaj